Nikola Kalistrin
Nikola Kalistrin
Bulgaria
Nikola Kalistrin
Bulgaria

RACE

Nikola is an athlete from Bulgaria who practices ski mountaineering and mountain running.